Regulamin 2017

Tropem Wilczym. Bieg „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 26 lutego 2017 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz piąty zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizator lokalny - „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704
 2. Współorganizator - Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, ul. Bułgarska 17; 60-320 Poznań; NIP 7792420967
 3. Pomyslodawca – Fundacja Wolność i Demokracja

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych
 3. Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 26 lutego 2017 w Poznaniu na terenie Cytadeli.
 2. Dystans wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka” dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5km, 10km oraz odbędą się biegi dzieci na dystansach 200-1000m.
 3. Start będzie miał miejsce w Poznaniu na Cytadeli w pobliżu Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między Narodami
 4. Start biegu nastąpi o godz. 09:30
 5. Trasa przebiegać będzie ścieżkami Cytadeli nawierzchnia mieszana. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut.
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba Uczestników Biegu 1963m, 5km, 10km jest ograniczona do 1000 osób.
 4. Liczba uczestników w biegach dzieci jest ograniczona do 200 osób.
 5. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 22 lutego 2017 lub do wyczerpania w/w limitu.
 6. Rejestracja w biegach dzieci wyłącznie elektroniczna do dnia 22 lutego 2017 lub do wyczerpania w/w limitu miejsc.
 7. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
 8. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy 26 lutego 2017 w biurze zawodów w godzinach - http://www.tropemwilczympoznan.pl/program
 9. Dodatkowe zgłoszenia w dniu biurze zawodów maksymalnie 40 osób - szczegóły lokalizacji i pracy biura na stronie http://www.tropemwilczympoznan.pl/program .

VI. UCZESTNICTWO

 1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 5km, 10km – osoby, urodzone w roku 2001 i starsze.
 2. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m – osoby, urodzone w roku 2004 i starsze.
 3. Prawo uczestnictwa w biegach dzieci mają:
 •        200m (dzieci w wieku do 6 lat- rocznik 2011 i młodsze)
 •        600m (dzieci w wieku 7-9 lat roczniki 2008-2010)
 •       1000m (dzieci w wieku 10-12 lat roczniki 2005-2007)
 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC.
 4. W skład pakietu startowego biegu 1963m, 5km, 10km wchodzi: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 5. W skład pakietu startowego biegu dzieci wchodzą: materiały promocyjne, numer startowi i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl
 7. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.
 8. Zawodnicy na mecie nie numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.
 9. Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach.
 10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w Biegu 1963m, 5km oraz 10km
 • 37 zł opłata do 22 lutego 2017
 • 50 zł opłata w biurze zawodów 23-26 lutego 2017
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata w biegach dzieci 15 zł.
 3. Opłat można dokonywać:

- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (wymagana ponowna rejestracja, nie gwarantujemy dostępnych miejsc)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 22 lutego 2017 do godziny 23:59.

 1. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 2. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 1963m, 5km oraz 10km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera)
 2. Klasyfikacja w biegach 1963m, 5km i 10km - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.
 3. Klasyfikacja w biegach dzieci – pierwsze 3 miejsca chłopców i dziewczynek.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
 2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel. +48 791 808 392, Anna Kulikowska tel. +48 791 808 394; email: kontakt@maratonczykpoznan.pl
 2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.tropemwilczympoznan.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki
 8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pn. Bieg Tropem Wilczym. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 21 lutego 2017 – osoba na którą pakiet jest przepisywany wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.tropemwilczympoznan.pl (bez dokonywania płatności). Następnie osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl z informacją z kogo na kogo pakiet zostaje przepisany.