Regulamin

Tropem Wilczym. Bieg „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 6 marca 2022 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz szósty zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizator lokalny - Maratończyk Maciej Łucyk, 61-619 Poznań, ul.Madziarska 2, NIP:7661821861, regon: 302346704
 2. Organizator lokalny - "Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska"
 3. Pomysłodawca – Fundacja Wolność i Demokracja

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP - tzw. Żołnierzom Wyklętym
 2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 6 marca 2022 na terenie Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu
 2. Dystans rodzinny wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka” dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5 km, 10km, 5km marsz Nordic Walking.
 3. Start będzie miał miejsce na plaży Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu
 4. Start biegu:
 • 9:00 Bieg 5km i 10km
 • 9:02 Marsz Nordic Walking 5km
 • 9:04 Bieg 1963m
 • 10:45 biegi dla dzieci 200-800m

Trasa szczegółowa zostanie przedstawiona najpóźniej 14 dni przed imprezą. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy

V. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Limity:
 •  Łączny limit zawodników biegu 1963m, 5km, marszu NW 5km, bieg 10km - 300 zawodników, biegi dla dzieci 200-800m - 70 zawodników
 1. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 2 marca 2022 lub do wyczerpania w/w limitu.
 2. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
 3. Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w dniu startu 6 marca 2022 w biurze zawodów według programu godzinowego - http://www.tropemwilczympoznan.pl/program
 4. Odbiór pakietów:

- 6 marca 2022 (niedziela) PLAŻA Jeziora Strzeszyńskiego -

               7:30 - 10:30 – wydawanie pakietów startowych - plaża Jeziora Strzeszyńskiego Poznań ul.Koszalińska 14

VI. UCZESTNICTWO

 1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 5 km, 10 km – osoby, urodzone w roku 2006 i starsze.
 2. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m, 5km NW – osoby, urodzone w roku 2009 i starsze.
 3. Prawo uczestnictwa w biegu dziecięcym: 
 • w biegu na dystansie 800m – dzieci w wieku 10-12 lat (rocznik 2010-12)
 • w biegu na dystansie 600m – dzieci w wieku 7-9 lat (rocznik 2013-15)
 • w biegu na dystansie 200m - dzieci w wieku 5-6 lat (roczniki 2016-17)
 • w biegu na dystansie 200m – dzieci w wieku 4 lat i młodsze (rocznik 2018 i młodsi)
 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC.
 4. W skład pakietu startowego biegu 1963m, 5km, 10km wchodzi: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 5. W skład pakietu startowego biegu dzieci wchodzą: materiały promocyjne, numer startowi i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl
 7. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.
 8. Zawodnicy na mecie nie numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.
 9. Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach.
 10. W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych dostosujemy formułę biegu do aktualnych obostrzeń.

VII. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w Biegu 1963m, 5km, 5km marsz NW oraz 10km
 • 45 zł opłata do 5 stycznia 2022
 • 50 zł opłata od 6 stycznia 2022 do 5 lutego 2022
 • 55 zł opłata od 6 lutego 2022 do 27 lutego 2022 
 • 60 zł opłata w biurze zawodów 6 marca 2022

2. Opłata startowa biegi dla dzieci 200-800m:

 • 25 zł opłata do 5 lutego 2022
 • 30 zł opłata od 6 lutego 2022 do 27 lutego 2022
 • 35 zł opłata w biurze zawodów 6 marca 2022
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Opłat można dokonywać:

- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (wymagana ponowna rejestracja)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 27 lutego  2022 do godziny 23:59.

 1. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 2. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 1963m, 5km oraz 10km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera)
 2. Klasyfikacja w biegach 1963m, 5km, 10km - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.
 3. Dystans 10km - Klasyfikacja biegaczy z flagą POLSKI (Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej) - (3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn): uczestnik cały dystans musi przebiec z rozwiniętą flagą proporcji 5:8, umieszczona na maszcie. Organizator nie zapewnia flag.
 4. Dystans 10km - Klasyfikacja służb mundurowych (3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn). Przez służby  mundurowe rozumie się: żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Straży  Pożarnej, Służby Celnej oraz Służby Więziennej- zarówno w czynnej służbie jak i w stanie spoczynku.  Osoby chcące wziąć udział w klasyfikacji służb mundurowych powinny zaznaczyć taką opcję na etapie  rejestracji oraz móc potwierdzić fakt przynależności do danej służby odpowiednim dokumentem przy  odbiorze pakietu startowego.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
 2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 25 lutego 2022 – osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl z informacją o przepisaniu pakietu w odpowiedzi otrzymuje specjalny kod do rejestracji nowego zawodnika. Koszt przepisania pakietu 10 zł (opłata manipulacyjna).

X. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181 (zwany dalej „Administratorem”).

 2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul. Madziarska 2, 61-619 Poznań, NIP:766182181. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 6. Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

XI. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA:

 1. Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki ochrony osobistej)
 2. Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które zapewnia Organizator,
 3. Podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
 4. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
 5. Używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą).
 6. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się  utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:
 • po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,
 • przed dotykaniem ust, nosa, czy oczu,
 • po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,
 • przed i po skorzystaniu z toalety,
 • przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora - tel. +48 536 034 089; email: kontakt@maratonczykpomiarczasu.pl
 2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.tropemwilczympoznan.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki
 8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pn. Bieg Tropem Wilczym. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 25 lutego 2022 – osoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 27 lutego 2022). Koszt przepisania pakietu to 10zł - pakiet należy przepisać w ciągu 48 godzin od otrzymania kodu.
 11. Zmiana zadeklarowanego dystansu biegu - należy napisać wiadomość na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl - koszt zmiany 10zł (wpłata na dowolny cel charytatywny i przesłanie potwierdzenia)