Regulamin

Tropem Wilczym. Bieg „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 4 marca 2018 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz szósty zorganizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizator lokalny - „Maratończyk” Maciej Łucyk, ul.Żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704
 2. Organizator lokalny - "Maratończyk Pomiar Czasu Anna Kulikowska"
 3. Współorganizator - Stowarzyszenie Kibiców Lecha Poznań, ul. Bułgarska 17; 60-320 Poznań; NIP 7792420967
 4. Pomyslodawca – Fundacja Wolność i Demokracja

 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP - tzw. Żołnierzom Wyklętym
 2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce i za granicą
 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a w szczególności popularyzacja idei biegania

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 na terenie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu
 2. Dystans rodzinny wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka” dodatkowo odbędzie się bieg na dystansie 5,4km, 10,8km oraz odbędą się biegi dzieci na dystansach 200-1000m.
 3. Start będzie miał miejsce w Poznaniu nad Jeziorem Maltańskim
 4. Start biegu nastąpi o godz. 09:30
 5. Trasa szczegółowa zostanie przedstawiona najpóźniej 14 dni przed imprezą. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

IV. LIMIT CZASU

 1. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut
 2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy

V. ZGŁOSZENIA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej do biegu, opłacenie pakietu startowego przelewem elektronicznym lub kartą kredytową oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa podczas odbioru pakietu w dniu zawodów. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa i dokonanie opłaty rejestracyjnej, o której mowa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Łączna liczba Uczestników Biegu 1963m, 5,4km, 10,8km jest ograniczona do 1000 osób.
 4. Liczba uczestników w biegach dzieci jest ograniczona do 200 osób.
 5. Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 27 lutego 2018 lub do wyczerpania w/w limitu.
 6. Rejestracja w biegach dzieci wyłącznie elektroniczna do dnia 27 lutego 2018 lub do wyczerpania w/w limitu miejsc.
 7. Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy.
 8. Odbiór pakietów startowych będzie możliwyod 2 marca 2018 w biurze zawodów według programu godzinowego - http://www.tropemwilczympoznan.pl/program
 9. Odbiór pakietów:

- 2 marca (piątek) w godz. 16:00-19:00 Punkt informacyjny Toru Regatowego Malta (nowa trybuna, ul.Wiankowa 3)

- 3 marca (sobota) w godz. 10:00-18:00 Punkt informacyjny Toru Regatowego Malta (nowa trybuna, ul.Wiankowa 3)

- 4 marca (niedziela) - odbiór pakietów przez zawodników spoza aglomeracji Poznańskiej

               8:00 - 09:00 – wydawanie pakietów do biegu tylko dla przyjezdnych zawodników 1963m, 5,4 km, 10,8 km - punkt informacyjny Toru Regatowego Malta (nowa trybuna, ul.Wiankowa 3)

               8:00 - 10:45 – wydawanie pakietów startu w biegach dziecięcych i młodzieżowych tylko dla przyjezdnych zawodników- punkt informacyjny Toru Regatowego Malta (nowa trybuna, ul.Wiankowa 3)

 

 1. Dodatkowe zgłoszenia w dniu biurze zawodów maksymalnie 40 osób - szczegóły lokalizacji i pracy biura na stronie http://www.tropemwilczympoznan.pl/program .

VI. UCZESTNICTWO

 1. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 5,4 km, 10,8 km – osoby, urodzone w roku 2002 i starsze.
 2. Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie 1963m – osoby, urodzone w roku 2005 i starsze.
 3. Prawo uczestnictwa w biegach dzieci mają:
 •        200m (dzieci w wieku do 6 lat- rocznik 2012 i młodsze)
 •        600m (dzieci w wieku 7-9 lat roczniki 2009-2011)
 •       1000m (dzieci w wieku 10-12 lat roczniki 2006-2008)
 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
 2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 3. Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC.
 4. W skład pakietu startowego biegu 1963m, 5,4km, 10,8km wchodzi: koszulka, torba, materiały promocyjne, numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 5. W skład pakietu startowego biegu dzieci wchodzą: materiały promocyjne, numer startowi i agrafki, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny.
 6. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów zintegrowanych z numerem startowym bezzwrotnych. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl
 7. Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu.
 8. Zawodnicy na mecie nie numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają pamiątkowego medalu.
 9. Zabrania się modyfikacji chipa zintegrowanego z numerem startowym skutkować to może brakiem odczytu z mat pomiarowych, a w rezultacie brak umieszczenia w wynikach.
 10. W dniu biegu zostanie zorganizowany depozyt dla zawodników.

VII. OPŁATY

 1. Opłata startowa za udział w Biegu 1963m, 5,4km oraz 10,8km
 • 39 zł opłata do 27 lutego 2018
 • 50 zł opłata w biurze zawodów 2-4 marca 2018
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata w biegach dzieci 15 zł, w biurze zawodów 2-3 marca - 30 zł.
 3. Opłat można dokonywać:

- w dniu zawodów - gotówką w Biurze Zawodów (wymagana ponowna rejestracja, nie gwarantujemy dostępnych miejsc)

- podczas rejestracji za pomocą płatności elektronicznej Przelewy24. Do 27 lutego 2018 do godziny 23:59.

 1. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
 2. Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 1. Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów 1963m, 5,4km oraz 10,8km odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety, które są klasyfikowane na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera)
 2. Klasyfikacja w biegach 1963m, 5,4km - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn.
 3. W biegu 10,8km prowadzona będzie klasyfikacja  Open oraz kategoriach wiekowych kobiet K16 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60 lat i starsze) i mężczyzn M16 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 lat i starsi). O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
 4. Klasyfikacja w biegach dzieci – pierwsze 3 miejsca chłopców i dziewczynek.

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
 2. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora - Maciej Łucyk tel. +48 791 808 392, Anna Kulikowska tel. +48 791 808 394; email: kontakt@maratonczykpoznan.pl
 2. Stanowiska wydawania medali, wody i posiłku regeneracyjnego będą wspólne dla wszystkich uczestników.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
 4. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i depozycie.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.tropemwilczympoznan.pl oraz www.maratonczykpomiarczasu.pl/wyniki
 8. Dane osobowe Uczestników Biegu zbierana są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pn. Bieg Tropem Wilczym. Każdemu z Uczestników Biegu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe i możliwość ich modyfikowania (zmiany). W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
 9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu.
 10. Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do 26 lutego 2018 – oosoba na którą rezygnuje ze startu przesyła taką informację na adres: kontakt@maratonczykpoznan.pl, zwrotnie otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika (rejestracja nowego zawodnika musi zostać dokonana do 26 lutego 2018)